همایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار-استان خراسان شمالی

اتاق ایران-همایش سرمایه گذاری خراسان شمالی2