سیل مرگبار در پالرموی ایتالیا

خبر آنلاین : سیل بی سابقه در پالرموی ایتالیا که باعث جان باختن تعداد نامعلومی از مردم گردیده است.