رای جنجالی دیوان عالی ایتالیا علیه فرزندان بیکاری که در خانه می‌خورند و می‌خوابند!

دیوان عالی ایتالیا حکم جدید صادر کرد که لازم نیست والدین از نظر اقتصادی از فرزندان بزرگسال خود حمایت نمایند.

پیش تر دادگاه در مورد یکی از پرونده‌ها مربوط به جوان 35 ساله رای صادر کرده بود که والدین وی که معلم موسیقی پاره وقت است، باید ماهی 300 یورو به وی به عنوان کمک خرج بدهند.

دادگاه رای قبلی مبنی بر دادن کمک خرج 300 یورویی را پس از نبرد 5 ساله معلم موسیقی با والدین صادر کرده بود اما دیوان عالی رای مذکور را باطل کرد.

 

دیوان عالی ایتالیا حکم جدید صادر کرد که لازم نیست والدین از نظر اقتصادی از فرزندان بزرگسال خود حمایت نمایند.

پیش تر دادگاه در مورد یکی از پرونده‌ها مربوط به جوان 35 ساله رای صادر کرده بود که والدین وی که معلم موسیقی پاره وقت است، باید ماهی 300 یورو به وی به عنوان کمک خرج بدهند.

دادگاه رای قبلی مبنی بر دادن کمک خرج 300 یورویی را پس از نبرد 5 ساله معلم موسیقی با والدین صادر کرده بود اما دیوان عالی رای مذکور را باطل کرد.