مجمع عمومي انجمن مديران صنايع در باغ دربند 1399/07/07

مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع با حضور آقای مهندس پورفلاح ریاست مجمع، برگزار شد.
در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۹ مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع همراه با انتخاب اعضای هیات مدیره جدید در مجتمع باغ دربند با حضور اعضای محترم انجمن تهران و شعب برگزار شد.

تماشاخانه تصویر