سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در بندر تریسته

شرکت هامبورگ هانن و شرکت لجستیک AG آلمان با سرمایه گذاری 150 میلیون یورویی در بندر تریسته بزرگترین سرمایه‌گذاری در بنادر ایتالیا را به نام خود ثبت کردند. در این طرح ترمینال بزرگ کانتینری با اتصال به شبکه ریلی فردا باحضور وزیر توسعه امور زیربنایی افتتاح خواهد شد. لازم به ذکر است، شرکت های آلمانی سرمایه گذار در این طرح با 6300 کارمند و ظرفیت 7 و نیم میلیون کانتینر در سال، درآمد 1.35 میلیارد یورویی کسب نموده و هم اکنون در بنادر اوکراین و استونی بعد از آلمان حضور داشته و ایتالیا چهارمین مقصد سرمایه گذاری آنها بوده است. اتصال بنادر تریسته و هامبورگ یکی از اهداف این طرح اعلام شده بود.
افزایش هزینه برق و گاز مصرفی در ایتالیا
با بهبود وضعیت اقتصادی ایتالیا شرکتهای برق 15.6% و گاز 11.4% از اول اکتبر هزینه گاز و برق مصرفی خانوارها را افزایش خواهند داد. بعلت بحران کرونا این شرکتها سال گذشته مجبور به کاهش 18.3%هزینه برق و 13.5% هزینه گاز مصرفی خانوارها شده بودند. با این افزایش، قیمت ها در سطح قیمت های معمول قبل از بحران کرونا خواهد رسید. به این ترتیب صرفه‌جویی 207 یورویی خانوارها طی 9 ماه اخیر در مصرف برق و گاز با افزایش 166 یورویی(به طور متوسط) تا پایان سال همراه خواهد بود. بازبینی قیمت‌ها هر سه ماه یکبار صورت می‌پذیرد. قیمت انرژی مصرفی در ایتالیا در بازار بورس مشخص می‌شود. هم اکنون قیمت 1000مگاوات برق در بازار در فصل بهار 25 یورو و در تابستان 42 یورو به صورت عمده فروشی می‌باشد.
کاهش درآمد توریست طبیعت در ایتالیا
اتحادیه انجمن تورگردانان طبیعیت ایتالیا اعلام نمود درآمد سال جاری شرکت های ذیر مجموعه آن در کشور سال جاری با 50% کاهش به 600 میلیون یورو خواهد رسید. در مجموع 299 میلیون مراجعه کمتر به طبیعت توسط توریست ها (داخلی و خارجی) ثبت شد که نشانگر کاهش 80% آن می‌باشد.
ثمر دهی نسل جدید درختهای زیتون
پس از شیوع بیماری باکتری Xylella درختان زیتون که موجب خشک شدن و بی ثمر شدن سطح وسیعی از باغات کشت زیتون در ایتالیا شد، نسل جدید درختان مقاوم به این آفت کشت شد که امسال به ثمر نشسته است. اولین باغات این درخت مقاوم در منطقه پولیا (جنوب شرقی ایتالیا) ایجاد شده و در صورت بازدهی خود، در کل کشور توسعه خواهند یافت. اولین نهال آلوده از فرانسه چندین سال قبل وارد شده بود.