برگزای نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط جنوب کشور در مراکز استان فارس

11223399